Povrat i zamena – Biomedis RS

Materijalni nedostaci proizvoda

NovaLek d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama u skladu sa propisima Republike Srbije. Naručeni proizvodi pakovani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugerišemo da pošiljku kupac ne preuzima. Molimo kupce da nas kontaktiju kako bismo u što kraćem roku proverili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan isporučeni proizvod da preuzme, može odbiti prijem istog,  ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno primljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Pri primitku robe provera ispravnosti narudžbe zavisi od kupca, te je kupac dužan da uporedi primljene proizvode sa računom, ako nešto nedostaje dužan je da u roku od 7 dana uputi pisani prigovor NovaLek d.o.o. jer naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Odbijanjem prijema nqrudžbe, dostavna služba će pošiljku vratiti NovaLek d.o.o. uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ako proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja pošiljke) što kupac utvrdi nakon otvaranja pošiljke I proizvoda – kupac ima pravo na zamenu proizvoda. Kupac je dužan u roku od 3 dana od dana preuzimanja da uputi pisani prigovor o nedostatku, jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

 

PISANI PRIGOVORI, POVRAT, ZAMENA

U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može da uputi prigovor NovaLek d.o.o., e-mailom na: info@biomedis.rs ili pismeno na adresu:

NovaLek doo, Milentija Popovića 14, 19320 Kladovo.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sledećim slučajevima:

 • Isporuka robe koja nije naručena
 • Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
 • Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru moraju da se navedu broj narudžbe, broj računa i podaci naručioca. NovaLek d.o.o. će potvrdit će prijem prigovora pisanim putem u roku od 15 dana. U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa novca ili zamenu za ispravni, neoštećeni i ispravan proizvod.

NovaLek d.o.o. će prihvatit povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije uticao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamene proizvoda s novim proizvodom u celosti snosi NovaLek d.o.o.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

 • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomešana sa drugim stvarima,
 • ako je predmet ugovora lako kvarljiva roba ili roba kojoj brzo ističe rok upotrebe.

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora da nas obavesti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora pre isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektronskom poštom, u kojoj će da navede svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektronske pošte. Potvrdu prijema obavesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektronskom poštom.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prevoznik roba, koja čini predmet ugovora predana u vlasništvo. Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, NovaLek d.o.o. se obvezuje da izvrši povrat novca koji je primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kada roba bude vraćena nazad pošiljaocu. Povrat novca će biti izvršen tako da će se iznos uplatiti na tekući račun kupca.

Kupac je dužan da robu preda ili pošalje bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Direktne troškove povrata robe snosi sam kupac.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe.

 

Partnerski program

BIOmedis-E d.o.o. je isključivo odgovoran samo za sadržaj na biomedis.rs nije odgovoran za sadržaje partnerskih prodavaca naših proizvoda, njihov način oglašavanja kao ni sadržaj njihove internet stranice ili prodajnog mjesta.

 

Primena uslova prodaje

Korištenjem usluga NovaLek d.o.o. web shopa prihvatate ove Uslove prodaje. Ako niste saglasni sa uslovima, nemojte da koristite ove stranice niti putem njih naručujete proizvode. Ova web stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama kompanije NovaLek doo Kladovo i služi kao elektronsko prodajno mesto – web shop. NovaLek d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice i korištenjem informacija sa ove web stranice u svrhu koja izlazi izvan okvira njihove predviđene namene.

 

USLOVI POVRATA I REKLAMACIJE

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano da raskinete ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. 

Ugovor možete jednostrano da raskinete koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju. 

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi su sledeći:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak i uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena;
 • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomešana s drugim stvarima;
 • ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Povrat robe dužni ste da izvršite bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

NovaLek d.o.o. u saradnji sa dobavljačima određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon prijema proizvoda.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata primit ćete u roku od 10 dana putem e-maila. Povrat novčanih sredstava bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača dužni ste sami snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. U slučaju da naručite robu i odbijete primjem bez razloga (ambalaža nije oštećena), NovaLek d.o.o. ima pravo da umanji od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos direktnih troškova povrata proizvoda. 

Dodatni saveti:

 • da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi prilikom izbora proizvoda;
 • da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama ili nas nazovite i obavijestite o oštećenju ( 064 22 53 950 ), jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom;
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećenje jer oštećena ambalaža umanjuje vrednost proizvoda;
 • da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, zagreban proizvod što je nastalo usled transporta ili skladištenja), I što pre nas obavestite i vratite proizvod bez korištenja;
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga i ako niste zadovoljni možete da ga vratite, ali nemojte proizvod koristiti;

NOvaLek d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama u skladu sa Zakonu o obligacionim odnosima Republike Srbije.

Navedene cijene uključuju PDV.

Pritužbe / Reklamacije

Sve potrebne informacije oko reklamacija i povrata robe saznajte ovdje.

 

Završne odredbe

Prihvaćanjem ovih uslova prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uslova i prihvata da oni čine sastavni deo ugovora.

 

 

Uspješno ste se pretplatili!
Ovaj email je registriran
/* Ovo je stari kod koji je zamjenjen novim - @media only screen and (max-width: 1000px) { .row { display: grid !important; } }*/